95%

Red Rising  - Pierce Brown

 

No, no, no, no, no, no!!!!